Bibliografie do 1994 roku

Najpełniejszy zestaw pozycji bibliograficznych Leszka Kołakowskiego zebrał i opracował Zbigniew Mentzel [w:] Leszek Kołakowski, Pochwala niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968, Londyn 1989, t. III, s. 223-236. Praca ta została wykorzystana w bibliografii załącznikowej przez Jana Andrzeja Kłoczowskiego, w książce, "Więcej niż mit: Leszka Kołakowskiego spory o religię". Autor wykorzystał również bibliografię zamieszczoną w pracy Romana Ignasiaka, Bezdroża metafizyki. Rola refleksji metafizycznej w filozofii Leszka Kołakowskiego na podstawie eseju Horror metaphysicus, Kraków 1991, s. 181 224 (maszynopis), a także, Selective bibliography, którą można znaleźć w TriQuartely 1971, nr 22, s. 239-250. Dla autora, najtrudniejszą sprawą było ustalenie bibliografii prac za lata 1970-1994, gdyż - jak pisze - poszczególne artykuły i teksty wystąpień rozproszone są w wielu publikacjach, również i takich, których nie obejmują międzynarodowe bibliografie filozoficzne. Bibliografia Kłoczowskiego obejmuje wybrane prace Leszka Kołakowskiego za lata 1947-1994, jak i wybrane prace o Leszku Kołakowskim, gdzie najstarsza publikacja sięga roku 1954, a najnowsza 1994. Zawiera wydawnictwa zwarte, artykuły i recenzje, przy czym przeważają artykuły.

Do roku 1995 została wyprowadzona bibliografia prac Leszka Kołakowskiego w pozycji Filozofia i myśl społeczna Leszka Kołakowskiego. Materiały konferencji zorganizowanej w Radomiu w dniu 27 maja 1994 r. przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. Zestawienie sporządził Wiesław Chudoba. Bibliografia, ta obejmuje prace i artykuły drukowane w kraju i zagranicą w języku polskim. Jak pisze autor - ograniczono się głównie do pierwodruków. Uwzględniono w niej także różne apele i oświadczenia polityczne. W pracy nad bibliografią wykorzystano: Bibliografię Zawartości Czasopism, Polonica Zagraniczne, Polską Bibliografię Literacką oraz Bibliografię lnstytutu Literackiego w Paryżu za lata 1958-1987 Marii Danilewicz-Zielińskiej. Wykorzystano także opracowania bibliograficzne zawarte w: L. Kołakowski, Pochwala niekonsekwencji, Londyn, Puls, 1989 (autorstwa Z. Mentzla); J. A. Kłoczowski, Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię, Znak, Kraków 1994; Leszek Kołakowski. Bibliografia podmiotowo przedmiotowa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Józefa A., i Andrzeja S. Zaleskich w Radomiu, Radom 1994. Opisy bibliograficzne książek autorstwa L. Kołakowskiego są pełniejsze, natomiast pozostałe są skrócone.

Zebrany materiał bibliograficzny zestawiono w następującym układzie:
1. Wydawnictwa zwarte, prace publikowane w antologiach.
2. Artykuły drukowane w czasopismach, recenzje, wstępy, przedmowy i posłowia.
3. Wywiady, wypowiedzi, hasła, listy oraz apele i oświadczenia.
4. Tłumaczenia oraz prace redakcyjne.

W książce Marioli Flis Leszek Kołakowski - teoretyk kultury europejskiej, Universitas, Kraków 1994; znaleźć można wykaz prac Leszka Kołakowskiego za lata 1947-1990, a także opracowania o Leszku Kołakowskim, przy czym dotyczą one tylko tych, które autorka wykorzystała w swojej pracy; najstarsza odnotowana pozycja wydana została w 1983, a najnowsza w 1992. Bibliografia zawiera wydawnictwa zwarte jak i artykuły.

Pewne zestawienia można znaleźć w pozycji Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Aneks, Londyn 1984, (autorstwa Leszka Kołakowskiego). Noty bibliograficzne do książki, zawierają artykuły, wykłady i przemówienia autora, w językach obcych i przekładach. W publikacji zamieszczono także spis ważniejszych publikacji książkowych Leszka Kołakowskiego, napisanych po polsku, w językach obcych i przekłady. Zamieszczone opisy oscylują w latach 1963-1981. Przy każdej pozycji (przemówienie, wykład, artykuł, książka) znajduje się informacja, w jakim języku została napisana i na jakie języki została przełożona. W 1996 wyszedł IV tom słownika biobibliograficznego, obejmujący nazwiska rozpoczynające się na literę "K" pt.: Współcześni Polscy Pisarze. Badacze literatury opracowany przez zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej, a wydany przez WSiP. Zamieszczony wykaz prac Leszka Kołakowskiego i o Leszku Kołakowskim obejmuje lata 1950-1994. Pod opisami bibliograficznymi zamieszczono noty o zawartości jak i o istniejących przekładach.

Pozycja Leszek Kołakowski: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa opracowana przez Marię Kaczmarską i Ewę Ukleja - Radom, 1994 zawiera prace wydane do roku 1990. Bibliografia podzielona została na część podmiotową i przedmiotową, w obrębie, których podzielono materiał ze względu na formę wydawniczą. W bibliografii wykorzystano między innymi takie źródła jak: Bibliografię Zawartości Czasopism; wspomnianą już Bibliografię lnstytutu Literackiego w Paryżu za lata 1958-1987, Marii Danilewicz-Zielińskiej; Bibliografie publikacji podziemnych w Polsce, Józefy Kamińskiej; Wydawnictwa niezależne. Książki wydane w II obiegu za lata 1976-1989, wielkość 2500 opisów dokumentów znajdujących się w zbiorach BN (na dyskietce). Bibliografię podmiotowo-przedmiotową znaleźć można także w czasopiśmie Studia Pelpińskie, T. 25 (1996), s. 201-232 pod artykułem: Poznanie Boga w myśli Leszka Kołakowskiego autorstwa Mariana Tomasza Kowalskiego, która zawiera ok. 70 pozycji na s. 229-232.